REALIZACJA PROJEKTU AKTYWNI NIEPEŁNOSPRAWNI - narzędzia wsparcia samodzielnosci osób niepełnosprawnych

Dec 15, 2022

 

Informacje o projekcie

Podstawowe informacje

Projekt pt. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Realizatorzy projektu

Projekt "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych" realizują:

  • Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie - Lider
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Partner
  • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Partner
  • Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi partnerzy - Partner

Okres realizacji projektu

01.10.2020 r. – 31.12.2023 r.

Wartość projektu

Na realizację projektu przeznaczono kwotę 39 210 065,84 zł, z czego 33 046 243,48 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Celem projektu jest przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego modyfikacji i nowych instrumentów w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zapewniających możliwie samodzielne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, w tym podniesienie jakości i efektywności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz wypracowanie, przetestowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Realizacja projektu pozwoli na dokonanie gruntownej analizy funkcjonującego systemu wspierania oraz wdrożenie rozwiązań umożliwiających włączenie osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne. Projekt kierowany jest do wszystkich grup osób z niepełnosprawnościami, ich najbliższego otoczenia oraz instytucji wspierających – organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego. Wszystkie działania w projekcie będą zgodne z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami.


PARTNERZY PROJEKTU: