Przywrócenie zajęć w WTZ

Jun 01, 2020

Z dniem 26 maja 2020 roku  wznowiliśmy zajęcia w naszym Warsztacie.

Procedura BHP

w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19

w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „ATUT” w Szczecinku.


Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i podopiecznych,  rodziców/opiekunów prawnych w trakcie pandemii  koronawirusa COVID-19 na terenie placówki w Szczecinku i zasad zachowania postępowania.

Zakres procedury

Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „ATUT” w Szczecinku, pracowników podmiotów zewnętrznych świadczących pracę na terenie WTZ, rodziców/opiekunów prawnych i podopiecznych  w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19.


Procedura  dla rodziców/opiekunów prawnych - stosowana

w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Szczecinku od 26.05.2020 roku:

 

 • Rodzic/opiekun  prawny doprowadza syna/córkę/podopiecznego  o odpowiedniej porze zgodnie z planem zajęć danego dnia.
 • Rodzic/opiekun  prawny jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia (Załącznik nr 1).  Oświadczenie można przynieść wypełnione doprowadzając podopiecznego  na zajęcia, bądź wypełnić je na miejscu przed wejściem do WTZ. Oświadczenie wypełniane jest jednorazowo   w pierwszym dniu przyjścia podopiecznego do placówki. Jeżeli  w późniejszym okresie nastąpią zmiany w stosunku do wypełnionego oświadczenia   to rodzic/opiekun  prawny zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić  o tym fakcie kierownika WTZ.
 • W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
 • Do WTZ mogą uczęszczać tylko uczestnicy zdrowi bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną. W razie stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej wskazane jest pozostanie w domu i skorzystanie z teleporady medycznej.
 • Uczestnicy niesamodzielni  muszą być doprowadzani oraz odbierani wyłącznie przez osoby zdrowe.
 • Na terenie placówki podopieczni nie muszą korzystać z maseczek lub z innych elementów zasłaniających nos i usta.
 • Rodzic/opiekun  prawny doprowadzający podopiecznego (dot. osób ubezwłasnowolnionych)  do placówki dobrowolnie wyraża  zgodę na piśmie (Załącznik nr 2, dokument będzie dostępny przed wejściem do WTZ)  na  pomiar  temperatury ciała u podopiecznego w razie pojawienia się objawów chorobowych. W razie pojawienia się gorączki lub innych objawów chorobowych, podopieczny zostanie odizolowany od grupy, a rodzice/opiekunowie prawni zostaną wezwani do natychmiastowego odbioru podopiecznego.
 • Kadra WTZ  w razie konieczności korzysta z rękawic jednorazowych, maseczek oraz przyłbic.
 • Podopieczny w wejściu do WTZ zostanie przejęty przez instruktora WTZ.
 • Zabrania się uczestnikom przynoszenia z domów zbędnych przedmiotów.
 •  Instruujmy podopiecznych o konieczności stosowania zasad higieny: częstego mycia rąk wodą z mydłem i nie podawania ręki na powitanie, zachowania  dystansu od innych osób, a także unikania dotykania oczu, nosa i ust.
 • Rodzic/opiekun prawny przebywający na terenie zewnętrznym WTZ  (zakaz wchodzenia do budynku ) ma obowiązek mieć zasłonięte usta i nos oraz zobowiązany jest do zachowania dystansu społecznego,
  tj. odległości 2 m w odniesieniu od drugiej osoby (pracowników  oraz innych podopiecznych i ich rodziców/opiekunów prawnych).
 • Zabrania się wchodzenia do budynku WTZ osobom, których obecność  nie jest konieczna do zapewnienia realizacji zajęć.
 • Nakazuje się bezwzględnie dezynfekować ręce przed wejściem do budynku WTZ.
 • Prosimy Rodziców/opiekunów prawnych o stosowanie się do wszelkich próśb i zaleceń przekazywanych przez naszych pracowników. Będą one wynikać jedynie z naszej dbałości  o zachowanie jak najwyższych standardów higienicznych oraz bezpieczeństwa dla wszystkich naszych podopiecznych oraz dla osób przebywających na terenie placówki.
 • Wszelkie zasady wprowadzane przez nas w placówce są i będą oparte  na bieżących wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służb.