Przekaż nam swój 1%

 

 

AKTUALNOŚCI
GALERIA
OGŁOSZENIA ZARZĄDU
SPRAWOZDANIA OPP
O NAS
WTZ
USŁUGI OPIEKUŃCZE
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
IMPREZY
PROJEKTY
PARTNERZY
DARCZYŃCY
WOLONTARIAT
KONTAKT

OGŁOSZENIE ZARZADU
Czwartek, 15 Listopad 2018

Zarząd Stowarzyszenia ,,ATUT” w Szczecinku ogłasza Konkurs na stanowisko:
Kierownik Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych Usług Opiekuńczych

1. Wymagania wobec kandydatów
Wykształcenie wyższe z zakresu pedagogiki lub pomocy społecznej.
Specjalizacja organizatora pomocy społecznej.
Staż pracy minimum 3 lata w pomocy społecznej.
Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
Znajomość przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia psychicznego.
Doświadczenie w pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej i zespołu.
Umiejętność obsługi komputera.Komunikatywność, dyspozycyjność i zaangażowanie.
Etyka i kultura osobista.

2. Wymagane dokumenty:
Życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV).
List motywacyjny.
Dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych.
Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na tym stanowisku.   
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE 9 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz oświadczam zostałam/em pouczona/y o przysługującym mi prawie do wycofania w każdym momencie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.

3 . Sposób i termin składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Kierownika Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych Usług opiekuńczych”  w  siedzibie Stowarzyszenia ,,ATUT”  przy ul. Połczyńskiej 2a w Szczecinku,  w terminie do 30.11.2018r. do godz. 12.00. Więcej informacji pod nr telefonu: 94 37 45389, osoba do kontaktu: Emilia Komorska

4. Inne informacje
Wyłonieni przez komisję konkursową kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.atut-szczecinek.org) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Stowarzyszenia.


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY NA STANOWISKO:
KIEROWNIK USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH I USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „ATUT” w Szczecinku z siedzibą przy ul. Połczyńskiej 2a, reprezentowany przez Prezesa.  
2. Pan/a dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6   ust.1 lit. a,  art. 9 ust. 2 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WEoraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy w celu wyboru kandydata do pracy.
3. Administratorem  ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu „ATUT” w Szczecinku jest Pani Elżbieta Kowalska ul. Połczyńska 2a, Szczecinek, tel. 94 37 45389, email: biuro@atut-szczecinek.org.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Stowarzyszeniu „ATUT”.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania w każdym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie uniemożliwi dalszy udział w procedurze rekrutacyjnej.
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko w Stowarzyszeniu "ATUT".
9. Podanie danych wynika z dobrowolnej zgody kandydata do pracy, lecz ich nie podanie  skutkuje odmową rozpatrzenia kandydatury w procedurze rekrutacyjnej.                                                                                           
 


« powrót